ชื่อเรื่อง : จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม สำหรับบุคคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลตรัง ประจำปี 2565
รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลตรัง ได้ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลตรัง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ให้บุคลากรทุกระดับได้มีความรู้ความเข้าใจด้านวินัย คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาของข้าราชการที่บัญญัติไว้เป็นข้อกฏหมาย กฏ และระเบียบ เห็นความสำคัญและเสริมสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงานให้มีความโปร่งใส่และเป็นธรรม ส่งเสริมให้บุคลากร อบต.ตรัง ทุกระดับมีกระบวนทัศน์ วัฒนธรรมและค่านิยมในการปฏิบัติงานที่มุ่งเพิ่มสมรรถนะและพัฒนาระบบราชการไทย
ชื่อไฟล์ : g2UnnoZFri102558.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้